Politik Halsnæs kommune

Kommunens orlovspolitik

Halsnæs Kommunes orlovspolitik

 

27. april 2012/PERL-HAHN

2012/0005724

Retningslinje – Orlov, ulønnet

I Halsnæs Kommune er vi indstillet på at imødekomme ansøgninger om orlov, når der foreligger en særlig begrundelse for at få bevilget orlov.

Hvilke former for orlov er omfattet?

Denne retningslinje omhandler alene orlov

uden løn, som ikke er reguleret ved lovgivning eller centrale aftaler, fx Aftale om fravær af familiemæssige årsager.

Hvad kan der søges om orlov til?

At søge orlov fra sin stilling kan være begrundet i et ønske om at søge nye arbejdsmæssige udfordringer enten inden for Halsnæs Kommune ved overgang til anden funktion eller ved at prøve kræfter helt uden for kommunen i et eksternt ansættelsesforhold.

Af andre årsager kan nævnes uddannelse, ægtefælles udstationering, familie- eller helbredsmæssige hensyn, midlertidigt ophold i udlandet – eller andre forhold, som i øvrigt ikke er omfattet af lovgivning eller centrale aftaler.

Hvor lang en periode kan der søges om orlov til?

Den ansatte kan almindeligvis få bevilget orlov i en periode på op til maksimalt to år. I særlige situationer kan der ydes orlov ud over to år, ligesom der vil være mulighed for at forlænge eller gentage en orlov.

Af hensyn til varetagelse af jobfunktionen under orloven accepteres sædvanligvis ikke ganske korte orlovsperioder af eksempelvis under et halvt år, men det er altid op til lederen at vurdere muligheder i det konkrete tilfælde.

Hvem kan bevilge orlov?

Den nærmeste leder kan – ud fra en konkret vurdering – bevilge orlov på grundlag af den ansattes motiverede ansøgning.

Denne vurdering vil bl.a. have afsæt i:

 hensynet til virksomhedens/kommunens øonomi

 hensynet til varetagelse af den påædende jobfunktion

 mulighed for at besæte stillingen midlertidigt med en kvalificeret afløer

Hvilke vilkår gælder under orlov?

I orlovsperioden vil den ansatte – som nævnt – ikke oppebære løn. I øvrigt gælder følgende:

 Der optjenes ikke erfaring/anciennitet

 Der optjenes ikke ferie

 Der indbetales ikke pensionsbidrag

Den ansatte, som er omfattet af gruppeliv, skal selv kontakte sin egen gruppelivsordning for nærmere oplysning om dækning i orlovsperioden.

Vender den ansatte tilbage til samme stilling?

Den ansatte vender tilbage til samme virksomhed/afdeling efter endt orlov – og som udgangspunkt til en stilling med samme jobindhold.

Hvad sker der administrativt, når der er bevilget orlov?

Når Personaleservice, Lønteamet, har modtaget ansøgning om orlov – godkendt af lederen – fremsendes bekræftelsesbrev til den ansatte, hvoraf vilkår for orloven fremgår.