Om kredsen Vedtægter og forretningsordner

Faglig Klub

Faglig Klub

Forretningsorden for de faglige klubber ved skolerne i Halsnæskredsen.

 

§1

Den faglige klub ved hver skole udgøres af medlemmerne i fraktion 1 og 2 på den gågældende skole.

 

§2

Klubben er undergivet de for kredsen gældende vedtægter.

 

Stk. 2. Kun sager, der falder ind under TR’s arbejdsområder, jf. TR-håndbogens afsnit 0/1/1-2, kan behandles af klubben. Personsager kan dog ikke behandles.

 

§ 3

Klubben afholder møde, når tillidsrepræsentanten anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/4 af klubbens medlemmer skriftligt over for TR fremsætter motiveret krav derom. Mødet skal da afholdes senest 10 skoledage efter, at begæringen er fremsat.

 

§ 4

Klubben indkaldes til møde - ved opslag på opslagstavlen eller ved omdeling til hvert medlem - normalt med mindst 5 skoledages varsel og med angivelse af foreløbig dagsorden.

 

Stk. 2. Sager, der ønskes behandlet, skal anmeldes skriftligt til TR eller dennes suppleant i så god tid, at de kan meddeles på den endelige dagsorden, der af TR skal offentliggøres senest 2 skoledage før mødet.

 

Stk. 3. Forslag til skriftligt formulerede udtalelser offentliggøres i almindelighed sammen med den endelige dagsorden.

 

Stk. 4. I særlige tilfælde kan TR fravige indkaldelsesfristen. Klubben afgør i sådanne tilfælde selv på mødet - ved almindeligt flertal - mødets lovlighed.

 

§ 5

Klubben er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt jf. § 4.

 

§ 6

Klubbens møder ledes af TR/TR suppleanten eller en valgt dirigent.

 

Stk. 2. Ved afstemninger gælder almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed foretages ny afstemning. Står stemmerne derefter lige, bortfalder forslaget.

 

Stk. 3. Ved alle personvalg foretages der skriftlig afstemning. I andre tilfælde skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt ét medlem begærer det.

 

Stk. 4. Kun deltagere i mødet kan afgive stemme.

 

Stk. 5. Forslag/udtalelser, vedtaget af klubben, der videresendes til behandling af/orientering for andre, underskrives af TR med angivelse af datoen for mødets afholdelse og tilstilles kredsen.

 

§ 7

En på mødet valgt referent - fører et beslutningsreferat over forhandlingerne. Ethvert mindretal har ret til at få sin afvigende mening tilført referatet i kort form.

 

Referatet skal foreligge senest 5 skoledage efter mødet.

 

Evt. indsigelser mod referatets rigtighed må ske skriftligt inden 5 skoledage efter dets færdiggørelse.

 

Såfremt ingen indsigelser er rejst inden fristens udløb, underskrives referatet af TR, TR-suppleanten (eller referenten) samt mødets dirigent.

 

Referatet tilsendes kredsstyrelsen til orientering.

 

§ 8

Ved personvalg, hvor der skal vælges 1 person, gælder følgende regler:

 

Hvis der er opstillet mere end 2 kandidater, og ingen af dem ved afstemningen opnår mindst halvdelen af de afgivne stemmer, skal der finde omvalg sted. Opnår heller ingen ved denne afstemning over halvdelen af stemmerne, foretages bundet omvalg mellem de to, der ved anden afstemning opnåede de højeste stemmetal.

 

Står stemmerne lige ved anden afstemning, afgøres det ved lodtrækning, hvilke to kandidater, der kan stemmes på ved det bundne valg.

 

Ligeledes afgør lodtrækning valget, når stemmerne står lige ved de bundne valg.

 

Stk. 2. Ved personvalg, hvor der skal vælges mere end 1 person, gælder følgende:

 

De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt.

 

Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning mellem de personer, der har lige mange stemmer.

 

§ 9

TR og dennes suppleant vælges iht. gældende TR-regler.

 

TR/TR-suppleanten skal have været ansat i mindst ½ år i kommunen.

Valgresultatet indberettes straks til kredsen.

Kredsen anmelder valget til kommunen.

Valgperioden bør gælde for mindst 2 år ad gangen.

 

§ 10

TR er medlem af skolens samarbejdsudvalg/MEDudvalg.

 

§ 11

TR og TR-suppleanten har ud over de opgaver, som TR-reglerne pålægger dem, ansvaret for formidling af meddelelser til klubben fra kredsen. Herudover henvises til oplistning af opgaver i den lokale TR-håndbog.

 

§ 12

Klubbens økonomi fastsættes hvert år på den ordinære kredsgeneralforsamling.

 

Stk. 2. Beløbet anvendes til porto, kuverter, kopiering, småindkøb og mindre indkøb af fortæring ved møder i klubben mv.

 

§ 13

Denne forretningsorden er vedtaget den 06.02.2002.

 

Stk. 2. Fortolkningstvister af forretningsordenen forelægges kredsstyrelsen til endelig afgørelse.